Danh Mục Sản Phẩm

Đăng Nhập

Khách Hàng Online

Đang có 45 khách và không thành viên đang online

Tử Vi Hàm Số

PDFInEmail
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Chi tiết

Töø khi Traàn Ñoaøn, ñôøi nhaø Toáng, saùng laäp ra khoa Töû – Vi cho ñeán ngaøy nay, maëc duø nhaân
loaïi ñaõ ñi quaù nöûa theá kyû hai möôi, nhöng khoa ngaøy caøng thònh haønh trong xaõ hoäi Vieät – Nam hieän thôøi.


Soá moân ñeä hay taøi töû chuyeân nghieäp cuõng Traàn Ñoaøn raát ñoâng ñaûo. Thieân haï tin Töû – Vi,
hay xem Töû – Vi vaø coøn ham hoïc Töû – Vi. Soá naøy xuaát hieän ôû moïi giai taàng xaõ hoäi, töø giôùi trí thöùc ñeán giôùi kinh doanh, töø cô quan haønh chính ñeán ñôn vò quaân söï, chöa keå nhöõng ngöôøi haønh ngheà xem boùi. Vieäc haâm moä ngaønh boùi toaùn sinh ra nhieàu giai thoaïi raát kyø thuù. Coù quaân nhaân xem Töû –

Vi tröôùc khi haønh quaân, coù chính trò gia xem Töû – Vi tröôùc khi quyeát ñònh chaáp chaùnh, coù thöông gia xem Töû – Vi tröôùc khi ñaàu tö, coù thanh nieân xem Töû – Vi tröôùc khi laäp gia ñình. Haàu heát nhöõng ai hoaøi nghi veà xaõ hoäi hieän höõu ñeàu coù khuynh höôùng thaêm doø soá maïng cuûa mình trong khoa boùi toaùn, döôøng nhö ñeå tìm nôi huyeàn bí moät ñöôøng loái haønh ñoäng thích nghi tröôùc nhöõng baát traéc cuûa thôøi cuoäc.

Baét maïch ñuùng thò hieáu naøy, baùo chí taäp chí, thi nhau khai thaùc ñeà taøi Töû – Vi ñeå thu huùt
ñoäc giaû. Naøo laø lyù giaûi, töø laù soá cuûa Toång Thoáng Thieäu, Thieáu Töôùng Kyø, Ñaïi Töôùng Minh cho
ñeán laù soá nhöõng minh tinh, ca só Vieät Nam hoaëc nguyeân thuû ngoaïi quoác, naøo laø quaûng baù kieán thöùc Töû – Vi treân maët baùo hay thuaät laïi nhöõng thaønh tích khaùm phaù cuûa nhöõng nhaø lyù soá treân cuoäc ñôøi kyø thuù cuûa moät soá nhaân vaät teân tuoåi. Moät soá khoâng nhoû nhaät baùo coù ñaêng trang Töû – Vi moãi ngaøy. Heát tuaàn baùo “Soá Maïng”, laïi ñeán tuaàn baùo “Khoa Hoïc Huyeàn Bí”, tieáp nhau khai thaùc

 

Töû – Vi vaø nhöõng khoa boùi toaùn khaùc. Thò hieáu ñoù ñaõ khieán cho caùc oâng thaày boùi ñöông nhieân trôû thaønh nhöõng nhaân vaät tai maét voâ cuøng quan troïng trong vieäc chæ ñieåm neáp soáng cho ñaïi chuùng. Ñieàu naøy cuõng thuùc ñaåy moät soá khoâng nhoû boác sö ñaõ chòu khoù tìm hoïc xem boùi ñeå sinh nhai. Bieát boùi toaùn noùi chung vaø vieäc xem Töû – Vi ngaøy nay haàu nhö laø moät thôøi trang, moät caùi “moát” vaên hoùa, kieåu nhö Hippy hay nghe baêng nhaïc. Xaõ hoäi Vieät – Nam hieän nay thi nhau hoïc ñoøi Socrate …

Reviews
0.0 out of 5 stars (0)

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.

Linh Quang Bảo Điện

Payment Methods